DIST Digital Storytelling

info@distproject.eu

produkt intelektualny

y2rc2b - w1xgkd - c44xfi - n6grjh - o1d7wb - gpsast - akvuaa - vw8ivk

Zwykłe nagrania video: w kraju każdego z partnerów, zostaną dwukrotnie przeprowadzone i nagrane wideo-wywiady z 15 młodymi przedsiębiorcami według siatki strukturalnej. Pierwsza część wywiadu będzie opierać się na kwestiach rozwoju biznesu, obejmując przy tym aspekty biograficzne i motywacyjne. Drugi wywiad będzie koncentrować się na codziennym zarządzaniu przy wydobyciu wszechstronnych kompetencji wymaganych
w zarządzaniu firmą. W każdym kraju partnerskim, młodzi przedsiębiorcy, z którymi zostały przeprowadzone wywiady, reprezentować będą głównie innowacyjne sektory i branże gospodarki, jaki i rynki cechujące się dobrymi perspektywami.

Badania dotyczące głównych tematów wyłonionych w trakcie wywiadów. Rezultaty badania i analizy wywiadów zostaną opisane w studium zawierającym opis czynników sukcesu i głównych wyzwań, z którymi spotkali się młodzi przedsiębiorcy z przebadanych innowacyjnych sektorów oraz opis kompetencji będących kluczem do sukcesu.

Poradnik na temat wykorzystania wideo-historii biznesowych w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Poradnik adresowany do trenerów (dostępny w E-formacie) wyjaśni, jak korzystać z narracji i filmów wyprodukowanych w ramach projektu do celów szkoleniowych. Poradnik będzie koncentrować się na:

– zasadach i użyteczności wideo-historii biznesowych w trakcie szkoleń,
– sposobach doboru i zbierania historii,
– cechach nagrań wideo i związanymi z nimi wyprodukowanymi e-szkoleniami,
– sposobach wykorzystania wideo-historii biznesowych w szkoleniu indywidualnym
w otoczeniu klasy/pracowni.

E-szkolenia i szkolenia indywidualne dotyczące rozwoju przedsiębiorczości.
E-szkolenie jest adresowane do aspirujących przedsiębiorców i przedsiębiorców, i opiera się na wideo-historiach biznesowych i przewodniku do celów szkoleniowych. Szkolenie jest podzielone na dwie różne części:

  • Szkolenie dla aspirujących przedsiębiorców ma na celu uświadomienie jego uczestnikom głównych trudności i poczucia satysfakcji będących konsekwencją rozpoczęcia działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności, jakie wszechstronne kompetencje są potrzebne do prowadzenia działalności, jak rozwijać poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości, i co dokładnie oznacza przedsiębiorczość.
  • Szkolenie dla przedsiębiorców ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom porównania ich cech i strategii z cechami i strategiami przedsiębiorców biorących udział w nagraniach, oraz daje możliwość przemyślenia sposobów usprawnienia zarządzania swoimi działaniami
    i zorganizowania planu działania oraz kontroli.

Oba rodzaje szkoleń zostaną zorganizowane etapowo, z których każdy będzie kierowany do konkretnego wyniku uczenia się. Na końcu każdego etapu szkolenia narzędzie oceny oparte na pytaniach, pozwoli zmierzyć ile z planowanego wyniku uczenia się osiągnięto. Każdy uczestnik, który z powodzeniem zakończy jeden etap E-szkolenia, otrzyma certyfikat wydany przez partnera reprezentującego dany kraj. Certyfikat będzie zawierał opis rodzaju szkolenia (szkoleń), które uczestnik ukończył, wynik (wyniki) uczenia, który dany uczestnik osiągnął oraz rodzaj kompetencji, co będzie spójne z częścią Europejskiego Paszportu Umiejętności (Europass) opisującego kompetencje i umiejętności jego posiadacza. E-szkolenie będzie zarządzane przez samego uczestnika.

E-szkolenia adresowane do trenerów. E-szkolenie skierowane jest do trenerów szkolenia
i doskonalenia zawodowego. Ten rodzaj szkolenia w oparciu o wideo nagrania oraz treśćporadnikaopartego na wideo-historiach biznesowych do celów szkoleniowych,wyjaśniw jaki sposób wykorzystaćwideo-historie biznesoweinagrania wideo wyprodukowanew ramach projektu,do rozwojupoczuciainicjatywy i przedsiębiorczości wśródaspirujących przedsiębiorcówi przedsiębiorców. E-szkolenie będziezarządzane przez samego uczestnika oraz będzie zorganizowaneetapowo, gdzie każdy etap będzie skierowany dokonkretnego wynikuuczenia się.Na końcukażdego etapu szkolenianarzędzieoceny oparte napytaniach,pozwolizmierzyćile zplanowanegowynikuuczenia się osiągnięto.Każdy uczestnik, który z powodzeniem zakończyjedenetapE-szkolenia,otrzyma certyfikatwydanyprzez partnera reprezentującego dany kraj. Certyfikat będzie zawierałopisrodzaju szkolenia (szkoleń), które uczestnik ukończył, wynik (wyniki) uczenia, który dany uczestnikosiągnął orazrodzajkompetencji, co będzie spójnez częścią Europejskiego Paszportu Umiejętności (Europass) opisującego kompetencje i umiejętności jego posiadacza.