DIST Digital Storytelling

info@distproject.eu

partnerzy

y2rc2b - w1xgkd - c44xfi - n6grjh - o1d7wb - gpsast - akvuaa - vw8ivk

Konsorcjum składa się z 6 europejskich partnerów pochodzących z 4 różnych krajów UE: Włoch, Rumunii, Hiszpanii oraz Polski. W skład konsorcjum wchodzą: organizacje kształcenia i doskonalenia zawodowego, organizacje reprezentujące i wspierające przedsiębiorców oraz uczelnia wyższa, której wydział specjalizuje się w badaniach nad rozwojem poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości, oraz organizacja badawcza skupiająca się na wideo-historiach biznesowych. Konsorcjum jest odzwierciedleniem szerokiej grupy interesariuszy aktywnie działających w sektorze przedsiębiorczości, a także daje gwarancję, że rezultaty projektu dotrą do szerokiej grupy odbiorców w Europie.

ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa Spa)

ASEV została utworzona w 2002 roku z mieszanym kapitałem prywatnym i publicznym przez gminy i partnerów społecznych w dzielnicy Empolese Valdelsa, w celu promowania rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego w regionie. ASEV jest oficjalnie uznawana jako centrum szkolenia i doradztwa zawodowego dla osób dorosłych. Jej działania obejmują również planowanie i zarządzanie szkoleniami oraz działania związane z wyższym wykształceniem; usługi na rzecz zatrudnienia we współpracy z lokalną organizacją pozarządową do spraw zwalczania ubóstwa; współpracę z lokalnymi szkołami w działaniach edukacyjnych i szkoleniu nauczycieli. ASEV zarządza centrum kształcenia tradycyjnego
i kształcenia na odległość oraz centrum międzykulturowym, organizując kursy języka włoskiego jako drugiego języka, szkolenia nauczycieli dotyczące kwestii międzykulturowych, przyjmując projekty dla migrantów, badania terenowe na temat imigracji czy też mediacji konfliktów międzykulturowych. Jednym z głównych obszarów zaangażowania ASEV jest podniesienie świadomości w zakresie działań terytorialnych mających na celu sprostać wymaganiom przedsiębiorstw w zakresie innowacji oraz zapewnienie niezbędnej współpracy dla realizacji tego celu.

Od kilku ostatnich lat ASEV wspiera wiele przedsięwzięć i inicjatyw skierowanych do potrzeb przedsiębiorstw poprzez współpracę z partnerami prywatnymi i publicznymi. Wynikiem tej działalności było poszerzenie i wzmocnienie zarówno własnego personelu ASEV, jak również udział ekspertów regionalnych i krajowych w kilku obszarach działania. ASEV promuje realizację strategicznych planów wspólnie z prywatnymi i publicznymi kluczowymi organizacjami takimi jak: CNR w Pizie, Scuola Superiore Sant’Anna w Pizie, uniwersytetami z Florencji i Sieny.

Usługi oferowane przez ASEV dla przedsiębiorstw są następujące:

  • Analizaumiejętnościpersonelui ocenapotrzeb szkoleniowychpersonelu, mająca na celu organizowanieszkoleń dostosowanych do konkretnych potrzeb. Kursymogą być organizowanew siedzibieASEVlub na terenie przedsiębiorstwa. W 2014ASEVzorganizowało18kursów obejmujących szkolenia i doskonalenia zawodowe dla łącznie 220uczestników.
  • Informacja dotycząca środków publicznych dostępnych dla sektora MŚP na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.
  • Wspieranie wykorzystania zaawansowanych technologii. ASEV zarządza Regionalnym Centrum Innowacji w nanotechnologii z udziałem 300 firm.
  • Wsparcie dlamarketingu międzynarodowego(we współpracy zPromoFirenzezarządzanym przezIzbę Handlowąwe Florencji).
  • Kursy dlabezrobotnychz zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego, którzy będązatrudnieni przezprzedsiębiorstwa. W 2014ASEVzorganizowało64kursów dla800uczestników.

ASEV posiada specjalny dział skoncentrowany na projektach europejskich i współpracy oraz może pochwalić się gruntowną wiedzą na temat projektów europejskich.

ULO

Uniwersytet Łódzki (ULO) jest jedną z największych uczelni w Polsce. Założony w 1945 roku, obecnie zatrudnia ponad 2500 pracowników akademickich (z czego ponad 1200 to posiadacze tytułów doktora). Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim studiuje ok. 40 tys. osób. Badania i nauczanie odbywają się na 12 wydziałach oraz w międzywydziałowych
i interdyscyplinarnych instytutach badawczych. Polityka rozwoju uniwersytetu nadała najwyższy priorytet międzynarodowej współpracy.

W ramach tego projektu zostaną zaangażowane następujące działy:

– Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (UOL)
– Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (UOL) jest jednym z największych wydziałów biznesowych w Europie Środkowej, oferujący szeroką gamę studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz studiów MBA (obecnie 6500 studentów uczestniczy
we wszystkich tych formach kształcenia). Potencjał Wydziału Zarządzania obejmuje 150 pracowników (w tym 110 z tytułem doktora i 10 z tytułem profesora).

Główne obszary badań Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej na Wydziale Zarządzania obejmują następujące zagadnienia: tendencje na rynku pracy i metod analizy wymaganych umiejętności, przedsiębiorczości i rozwoju sektora MSP, transformacje ustrojowe (dotyczącej Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej), warunków przetrwania i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw – badania porównawcze, ekonomii sektora MSP, restrukturyzacji przemysłu, ekonomicznych skutków integracji Polski z Unią Europejską, innowacji, postępu technologicznego, technicznego i organizacyjnego. Zakres działania wydziału i jego doświadczenie są cenne dla projektu. Będąc uczelnią wyższą, Uniwersytet Łódzki ma duże doświadczenie w opracowywaniu planów szkoleniowych, identyfikacji i wyborze materiałów szkoleniowych, opracowaniu materiałów dydaktycznych (E-nauczanie), nadzorowaniu i ocenie indywidualnych szkoleń oraz ocenie wpływu programów szkoleniowych.

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych jest odpowiedzialne za zarządzanie, zapewnianie jakości i waloryzację międzynarodowych projektów prowadzonych na uniwersytecie i zapewnia wsparcie dla pracowników naukowych, którzy uczestniczą
w programach edukacyjnych. Biuro współpracuje z Biurem Rozliczeń, które zajmuje się sprawami finansowymi i księgowymi w projektach.

AOA Arges

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Hrabstwa Arges/ Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges – AOA Arges z Rumunii jest stowarzyszeniem zapewniającym szkolenia z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz doradztwa. Stowarzyszenie zostało utworzone w 2003 roku i w chwili obecnej skupia 170 firm, które są członkami stowarzyszenia, zatrudniającymi ponad 30,000 pracowników. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Hrabstwa Arges znajduje się w mieście Pitesti, Hrabstwo Arges, region rozwoju południowej Muntenii – Rumunia.

Organizacja Stowarzyszenie Przedsiębiorców Hrabstwa Arges promuje innowacyjne środki modernizacji zasobów ludzkich i rozwój profesjonalnego kształcenia za pomocą szkoleń zawodowych, E-nauczania , ITC, ale także metod tradycyjnych. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Hrabstwa Arges organizuje również spotkania biznesowe, kursy edukacyjne i szkolenia oraz usługi dla pracowników w celu zwiększenia ich zdolności adaptacyjnych do zmian. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Hrabstwa Arges (zwany także – AOA Arges) promuje przedsiębiorczość i innowacje, wsparcie dla samozatrudnienia
i uruchamiania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Hrabstwa Arges sprzyja transferowi wiedzy i współpracy
z instytucjami sektora biznesu i edukacji. Jednym z głównych celów stowarzyszenia jest zamknięcie luki między instytucjami edukacyjnymi i środowiskiem biznesowym oraz wzmocnienie dialogu między nimi, a także poprawa rozwoju rynku pracy w przyszłości. Zadaniem głównych programów organizacji jest wspieranie rozwoju instytucji edukacyjnych
o profilu działalności zorientowanej na przedsiębiorczość, na przykład poprzez promocję projektów partnerskich z udziałem uniwersytetów i przedsiębiorstw. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Hrabstwa Arges współpracuje z lokalnymi instytucjami rządowymi, uniwersytetami, władzami oświatowymi, firmami, izbami przemysłowo-handlowymi oraz innymi centrami kształcenia zawodowego i stowarzyszeniami. Jesteśmy organizacją wspierającą transfer innowacji i nowych technologii poprzez bezpośrednią współpracę
z uniwersytetami oraz sektorem MŚP w Krajowej Sieci Innowacji i Transferu Technologicznego. Obecnie realizujemy projekty wraz z uniwersytetami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami w celu promocji współpracy pomiędzy firmami
i instytucjami edukacyjnymi.

Cecot

Cecot jest stowarzyszeniem przedsiębiorców z kilku sektorów gospodarki. Stowarzyszenie zostało założone w 1978 roku i skupia 38 cechów i stowarzyszeń biznesowych.
Naszym zadaniem jest reprezentowanie członków cechów i interesów stowarzyszeń oraz rozszerzenie swojego wpływu na sektor publiczny i instytucje społeczne. Stowarzyszenie oferuje bezpośrednio lub pośrednio, najbardziej zaawansowane usługi oraz fachowe doradztwo w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Naszym głównym celem jest wspieranie działań, inicjatyw i oryginalnych pomysłów, które przyczyniają się do poprawy wyników biznesowych i wzrostu gospodarczego. Cecot zapewnia odpowiednie ramy, aby umożliwić elastyczność biznesową oraz rozbudzić ducha przedsiębiorczości. Cecot reprezentuje 6000 stowarzyszonych firm członkowskich, 66.0000 reprezentowanych firm
w 38stowarzyszeniach biznesowych, 2 z obszaruHiszpaniii 13z obszaruKatalonii.

W swoim obszarze działań, Cecot oferuje ponad 1.000 kursów i seminariów rocznie, które obejmują więcej niż 6.500 uczestników i ponad 30.000 godzin szkoleń.

FundacjaInnowacjiCecot(FCI) jest gałęziąCecot, która oferuje usługi dlamałych i średnich przedsiębiorstwwzakresie:

Transferu działalności:

Reempresa jest rynkiem transferu biznesu, prowadzonym i zarządzanym przez Cecot
w Katalonii. Jest to usługa skierowana do:

  • Małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą dokonać transferu działalności.
    • Przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą za pośrednictwem utworzonej spółki.

Reempresa udzieliło doradztwa już ponad 2.939 sprzedawcom i 4.492 przedsiębiorcom, dokonując transferu pomiędzy 693 firmami o łącznej wartości inwestycji 35.636.672,77 Euro.
Współpracujemy z hiszpańskim Ministerstwem Przemysłu, Pracy i Energii w tworzeniu hiszpańskiego rynku transferu biznesu. FCI należy do sieci Transeo, Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz transferu przedsiębiorstw sektora MSP. Bierzemy udział
w europejskim projekcie Transfer Biznesu zwanym EU4BT będącym częścią programów 7PR i CIP 2007-2013.

Doradztwo w zakresie przedsiębiorczości: Oferujemy również doradztwo dla przedsiębiorców, którzy chcą tworzyć nową firmę lub dokonać samozatrudnienia.
W ubiegłym roku (2015) wykonaliśmy około 282 usług z zakresu doradztwa dla 156 przedsiębiorców.

Projekty międzynarodowe: Braliśmy udział w wielu różnych projektach: Lifelong Learning Program, 7th Framework Program, Med Program, Erasmus +.

Sieć BANC: Jesteśmy twórcą Katalońskiej Sieci Aniołów Biznesu, prywatnej instytucji, której celem jest kontaktowanie inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami szukającymi funduszy.
Mamy również doświadczenie w promowaniu współpracy między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami i sektorem MŚP.

CDi Manager jest celową jednostką Federmanager (włoskiej federacji reprezentującej 180.000 menedżerów) działającą w Executive Search i umiejscowioną pośród włoskich liderów tymczasowego zarządzania. Siedziba główna we Florencji posiada szeroką sieć 25 regionalnych biur operacyjnych zlokalizowanych w Milanie, Turynie i Rzymie. Usługa świadczona jest w kontuarach znajdujących się w Confindustria lub izbach handlowych,
w których przedsiębiorstwa mogą prosić o nieodpłatną analizę. CDi Manager posiada największą bazę danych o dziesiątkach tysięcy wykwalifikowanych menedżerów pracujących w dużych i średnich firmach. Przewodniczącym firmy jest Roberto Ciardi, a dyrektorem generalnym Federico Sacchi.

Pratika

Stowarzyszenie Pratika powstało w 2001 roku i jest stowarzyszeniem promocji społecznej. Corocznie skupia około 40 aktywnych wolontariuszy i około 60 członków.
Przeważającymi obszarami roboczymi są: doradztwo edukacyjne i zawodowe, postawy wycofania, szkolenia doradców zawodowych, szkolenia z zakresu praw obywatelskich
i wzmocnienia osobowości w sytuacjach dotyczących sfery zawodowej, edukacyjnej
i życiowej, szkolnego mobbingu i homofobii oraz zastraszania. W ciągu ostatnich pięciu lat Stowarzyszenie Pratika brało udział, jako koordynator lub partner, w około 15 projektach krajowych lub regionalnych rocznie ze średnią około 600 uczestników w ciągu roku.
W ciągu ostatnich kilku lat pogłębiamy wiedzę na temat zagadnień związanych z odbudową postawy wycofanej, tożsamości płciowej i wdrażaniem metod narracyjnych w doradztwie. Pratika jest liderem we Włoszech w dziedzinie metodologii narracyjnej w doradztwie zawodowym na podstawie historii biznesowych, stosowane także w szkoleniu zawodowym przy odzyskiwaniu podstawowych umiejętności u podmiotów, którzy przerwali naukę przed ukończeniem obowiązkowej edukacji szkolnej. Jesteśmy twórcami obszernej bibliografii zawierającej około 30 publikacji na temat wyżej wymienionych zagadnień. Co dwa lata Stowarzyszenie Pratika organizuje konferencje dotyczące narracyjnego doradztwa zawodowym, a konferencja która odbyła się w 2015 roku, była już 5-tą edycją. W Toskanii, regionalny profil “doradztwa zawodowego” jest oparty na modelu zaproponowanym przez stowarzyszenie Pratika. Przeprowadziliśmy dotąd 6 edycji szkoleń w tej dziedzinie obejmujących 120 uczestników. Od 2006 roku jesteśmy oficjalnie łącznikiem Krajowej Sieci Rozpowszechniania Narodowego Centrum Zasobów Doradztwa Zawodowego (Euroguidance).