DIST Digital Storytelling

info@distproject.eu

projekt

y2rc2b - w1xgkd - c44xfi - n6grjh - o1d7wb - gpsast - akvuaa - vw8ivk

DIST – Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship (Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe) to projekt finansowany przez program ERASMUS +, Działanie Kluczowe 2 “Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” Działanie “Strategiczne partnerstwo”, który rozpoczął się we wrześniu 2015 roku
i zakończy się sierpniu 2018 r.

Przedsiębiorczość jest rozpoznawana jako siła napędowa wzrostu gospodarczego
i tworzenia miejsc pracy. Tworzy nowe przedsiębiorstwa i miejsca pracy, otwiera nowe rynki oraz kształtuje nowe umiejętności i możliwości. Przedsiębiorczość sprawia, że gospodarka staje się bardziej konkurencyjna i innowacyjna, i ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów kilku europejskich polityk sektorowych. Komercjalizacja nowych pomysłów przyczynia się do polepszenia wydajności i tworzenia dobrobytu. Bez miejsc pracy tworzonych za pośrednictwem nowych firm, średni wzrost zatrudnienia w Europie byłby ujemny. Z tego powodu, jedną z głównych rekomendacji w „Planie działania Komisji UE na rzecz przedsiębiorczości do 2020” (2012) jest promowanie edukacji i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.

W UE wykorzystanie potencjału przedsiębiorczego, jak i efektywność nauczania przedsiębiorczości w europejskich szkołach zawodowych wciąż nie są satysfakcjonujące. Dzieje się tak głównie z powodu braku odpowiednich materiałów i braku umiejętności trenerskich szkoleniowców. Europejska polityka w sprawie kluczowych kompetencji
z 2006r. określa poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości jako zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Zdolność ta obejmuje zarówno kreatywność, innowacyjność
i podejmowanie ryzyka, jak i zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Korzyści z kształcenia w zakresie przedsiębiorczości nie ograniczają się jedynie do zwiększenia „start-upów”, innowacyjnych przedsięwzięć czy też nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorczość jest kompetencją dla wszystkich, pomaga ludziom być bardziej twórczymi i rozwija pewność siebie w ich wszelkich przedsięwzięciach.

Narracja cyfrowa jest procesem, w którym ludzie dzielą się swoją historią i twórczymi wyobrażeniami z innymi. Cyfrowa narracja wywodzi się z opowiadań, które są również sposobem na udostępnianie oraz interpretację poprzez oferowanie treści i znaczenia opowiadań publiczności. Ta nowsza forma narracji wyłoniła się wraz z pojawieniem się dostępnych medialnych technologii produkcji. Te nowe technologie pozwalają jednostkom podzielić się swoją historią za pośrednictwem Internetu oraz innych systemów dystrybucji elektronicznej.

Projekt DIST promuje innowacyjne wykorzystanie narracji cyfrowej w celu:
A. szerzenia poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych,
B. wspierania aspirujących przedsiębiorców do zakładania działalności gospodarczej,
C.  wspierania przedsiębiorców w działaniach zmierzających do poprawy ich wydajności.

Cele i metodologia

Projekt DIST ma na celu promowanie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości (SIE) poprzez zwiększenie nauczania przedsiębiorczości oraz szkoleń opartych na metodologii opowiadania. Opowiadanie jest obecnie stosowane w wielu dziedzinach badań i działań
o charakterze interwencyjnym dotyczących sfery edukacyjnej, organizacyjnej, politycznej, rozrywkowej, itp.. Opowiadanie jest normalnym sposobem ludzkiego myślenia: poprzez mikro-narrację nadaje się znaczenie wydarzeniom życiowym i pozwala dzielić się tymi wartościami z innymi. Wideo-historie biznesowe są bardzo skuteczne, ponieważ łączą
w sobie racjonalizm i emocje, oraz wywołują identyfikację i poczucie utożsamiania się słuchacza z przedsiębiorcą. Znaczące upowszechnienie i wzrost roli Internetu umożliwia szersze rozpowszechnienie i zwiększenie wpływu wideo-historii biznesowych, również
w zakresie szkolenia i edukacji. Narzędzia opracowane w ramach projektu DIST mogą być stosowane bezpośrednio na odległość przez ostateczne grupy docelowe oraz mogą pośredniczyć w ustalaniu przez trenerów szkoleń indywidualnych.